Vad innebär GDPR för ditt kontor?

Den 25 maj 2018 träder den största förändringen av dataskyddsregler på decennier i kraft. GDPR påverkar IT-miljön, er dokumenthantering och all kommunikation.

Vad är GDPR och varför är det viktigt?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslagstiftning som träder i kraft enhetligt i hela EU den 25 maj 2018. I Sverige blir det en ersättning för personuppgiftslagen (PUL).

GDPR skapar en enhetlig metod för dataskydd inom EU och den kommer att skydda alla EU-medborgares privatliv och personuppgifter, något som sällan har tillämpats i så stor utsträckning.

Implementeringen av GDPR ställer omfattande, detaljerade och djupgående krav gällande ansvar och överensstämmelse med reglerna. Alla företag inom, eller som arbetar med, EU måste följa specifika krav.

Alla företag inom EU kommer att omfattas av GDPR-förordningen och de som inte följer dessa när de träder i kraft kan drabbas av en hög straffavgift – upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den årliga globala omsättningen – beroende på vad som är störst.

http://IT-säkerhet

IT-säkerhet

I takt med att den digitala världen blir en allt viktigare del av våra liv fortsätter datasäkerhet på arbetsplatsen att vara en utmaning för företag i alla storlekar. Vi hjälper dig med säkerhetsfunktioner som följer dina behov och verksamhetskrav med produkter i en komplett lösning.

Läs mer

Problemfri IT-drift & support

Skulle det inte vara skönt om allting bara funkade? Och om det alltid fanns experter som kunde hjälpa er när det behövdes, som dessutom jobbade proaktivt för att se till att det inte behövdes? Därför finns IT Online.

Läs mer

Vad behöver företag göra för att följa förordningarna?

Med en mental checklista över de mest grundläggande frågorna, blir det lättare för företag att bedöma sin egen beredskap för efterlevnad.

Företag med fler än 250 anställda måste anställa en dataskyddsansvarig som ansvarar för hur data samlas in och förvaras. Även företag med färre än 250 anställda måste såklart också följa GDPR och de måste fastställa hur de behandlar data och vilka förändringar som de behöver införa för att säkerställa efterlevnad.

  • Använder du personuppgifter endast för de syften som de samlades in för?
  • Är du säker på att inte fler personuppgifter än vad som är absolut nödvändigt används?
  • Vill du ta bort dem när de inte längre behövs? Kan du ta bort dem på begäran?
  • Har du tänkt på alla system och geografiska områden där uppgifterna behandlas?

Ju tidigare du tänker på och förbereder för GDPR desto lättare blir det när förändringen träder i kraft.

Trots att det handlar om en uppsättning enkla principer – att personuppgifter endast får behandlas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt – kan det för många företag ändå innebära ett riktigt omvälvande projekt.

Få koll på företagets IT-säkerhet med en säkerhetsanalys

I takt med att den digitala världen blir en allt viktigare del av våra liv fortsätter datasäkerhet på arbetsplatsen att vara en stor utmaning för företag i alla storlekar.

Med hjälp av vår IT-säkerhetsanalys får ni en större insikt om risker och sårbarheter som finns i er organisation:

  • Vi ger er en statusrapport över sårbarheter och risker i er IT-miljö.
  • Ni får en skräddarsydd analys presenterad i en lättförståelig rapport tillsammans med tips om åtgärder för att öka säkerheten.
  • Rapporten ger er möjlighet att prioritera era resurser på ett effektivt sätt.

Läs mer

Bra resurser för GDPR

Här har vi samlat tre stycken bra länkar och resurser för dig för vanliga frågor kring GDPR.

Enkel kurs i dataskydd

Datainspektionen har tagit fram en snabbkurs till dataskydd som en lättläst och enkel PDF. Du får bra översiktlig koll på de viktigaste delarna av de nya reglerna.

Läs mer

Hur hanterar vi e-post?

E-post omfattas också av GDPR och Datainspektionen har publicerat sina riktlinjer kring hur man ska tänka kring hanteringen av personuppgifter i e-post.

Läs mer

GDPR-guiden för företagare

Tillsammans har Verksamt.se och Datainspektionen tagit fram en GDPR-guide med en checklista för hur ditt företag berörs av de nya reglerna.

Läs mer